Zpívejte (4. neděle po velikonocích)

Napsal uživatel admin dne So, 09/05/2020 – 12.16

Neděle Cantate 10.5. 2020

Píseň EZ 98 (Zpívejte Pánu novou píseň)

Čtení z Písma: Zj 4,1-4, 5,1-10
Zj 4 Potom jsem měl vidění: Hle, dveře do nebe otevřené, a ten hlas, který předtím ke mně mluvil a který zněl jako polnice, nyní řekl: „Pojď sem, a ukážu ti, co se má stát potom.“
2Ihned jsem se ocitl ve vytržení ducha: A hle, trůn v nebi a na tom trůnu někdo,
3kdo byl na pohled jako jaspis a karneol; a kolem trůnu duha jako smaragdová.
4Okolo toho trůnu čtyřiadvacet jiných trůnů a na nich sedělo čtyřiadvacet starců, oděných bělostným rouchem, na hlavách koruny ze zlata.
A v pravici toho, který sedí na trůnu, spatřil jsem knihu úplně popsanou, zapečetěnou sedmi pečetěmi.
2Tu jsem uviděl mocného anděla, který vyhlásil velikým hlasem: „Kdo je hoden otevřít tu knihu a rozlomit její pečetě?“
3Ale nikdo na nebi ani na zemi ani pod zemí nemohl tu knihu otevřít a podívat se do ní.
4Velmi jsem plakal, že se nenašel nikdo, kdo by byl hoden tu knihu otevřít a podívat se do ní.
5Ale jeden ze starců mi řekl: „Neplač. Hle, zvítězil lev z pokolení Judova, potomek Davidův; on otevře tu knihu sedmkrát zapečetěnou.“
6Vtom jsem spatřil, že uprostřed mezi trůnem a těmi čtyřmi bytostmi a starci stojí Beránek, ten obětovaný; měl sedm rohů a sedm očí, což je sedmero duchů Božích vyslaných do celého světa.
7Přistoupil k tomu, který sedí na trůnu, a přijal knihu z jeho pravice.
8A když tu knihu uchopil, čtyři bytosti a čtyřiadvacet starců padlo na kolena před Beránkem; každý měl loutnu a zlatou nádobu naplněnou vůní kadidla, což jsou modlitby Božího lidu.
9A zpívali novou píseň: „Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras
10a učinil je královským kněžstvem našeho Boha; a ujmou se vlády nad zemí.“

Otevřely se před námi  dveře. A my jako bychom se dostali do reality, která nemám s tou naší nic společného.  Vše je nadpozemsky krásné, vznešené, až se nám tají dech.  Jaký to má smysl? Jak to s námi souvisí?
I.
Tento pohled se otevírá Janovi v době pronásledování křesťanů.  Ti jsou   udáváni, zavíráni, likvidováni.  Sbory jsou možná na konci existence.  Jan, jeden z představených  církve, je jako zločinec  izolován  na pustém ostrově.  Co bude dál? Jak to běsnění skončí?
V této mizerné situaci se  Janovi otevře  nebývalý  pohled. Pohled dál, jakoby pohled za staženou oponu. To, co se za ní děje,  je  nevýslovně  nádherné.  Uprostřed je trůn, symbol vlády. Nepatří nikomu z lidí. Kolem  dokola jsou další a další postavy a bytosti v bílém. Vše tu má řád.  Pozorně sledujeme, co se bude dít. Tušíme, že tady jde o velké věci.  Vše se točí kolem jakési knihy, sedmkrát zapečetěné. Ta kniha působí tajemně, není do ní vidět. Má ji v rukou ten, který sedí na trůnu. .. Tento pohled jistě  může působit  úlevu. Přináší veliké potěšení  v situaci, kdy se zdá, že zlo se urvalo z řetězu.
II. 
Jenže  Jan pláče.  Začne plakat poté, co zazní mocný hlas: kdo  je hoden tu knihu vzít a rozlomit její pečeti?  Jenže, nikdo, vůbec nikdo  takový není.  Jan pláče, ačkoli má takové krásné vidění. Pláče proto, že stojí oběma nohama na  této zemi. A tak rozumíme  Janovu pláči jako pláči nad  absurditou světa. Svět a jeho dějiny nedávají smysl. Není do toho vidět. Nikdo s tím nic nenadělá.  A také tolik věcí se v dějinách lidstva stalo! Kolik válek (v těchto májových  dnech si zrovna jednu  připomínáme).  Miliony padlých, miliony ztracených životů.  Spolu s člověkem  trpí i příroda. Přitom  se nezdá se, že by  se lidstvo chtělo poučit. Kde je jaká spása, je vůbec nějaká? „Velmi jsem plakal, že se nenašel nikdo, kdo by bylo hoden tu knihu otevřít a podívat se do ní“.
Až teprve ve chvíli, kdy prožije tento zármutek a slzy jdou ven, zazní  hlas jakéhosi  starce. Hlas moudrý, vnímavý, hlas potěšující. Ne, to se děje na nebi, není bez souvislosti s tebou.  Není to vytržení bez souvislosti s tím, co tě  tolik tíží. Zní hlas: „Neplač“. Jedno slovo, v němž je obsaženo všechno.  Zapamatovat  si toto slovo stačí. Tato výzva  však   nezlehčuje  autenticky prožívanou bolest, tak jak to my někdy děláme, když chceme potěšit a z bezradnosti  říkáme fráze, místo abychom raději mlčeli (neplač, to bude dobré… ). Zde to „neplač“  není laciné a  zní přesvědčivě. Je k tomu  totiž  důvod. „Hle, zvítězil lev z pokolení Judova, on otevře tu knihu sedmkrát zapečetěnou“.  Je tu někdo,  kdo zvítězil.  Je tu někdo, kdo knihu tohoto světa a lidí převezme. Kdo  napraví i to, co se už  stalo a dopíše ten  příběh až do konce, tak aby byl dobrý….
III.
Tedy: kdo je tak silný a kdo je toho hoden? 
Ve vidění najednou přichází na scénu, Beránek, ten obětovaný.  Je to zvláštní, až šokující. Čekali bychom, že  tak  mimořádný úkol bude svěřen  někomu právě  jako lev, někomu, kdo imponuje mocí a silou. Jenže místo toho je tu Beránek.  Ztělesnění bezmoci.   Dokonce  Beránek ten obětovaný.  Tento svět a příběhy lidí jsou svěřeny bezmocné a obětující se Lásce, které nikdo z lidí není schopný.  A Beránek přistoupil k trůnu a přijal knihu z jeho pravice. V tu chvíli se začaly dít věci: shromáždění padlo před Beránkem a trůnem na kolena, začne znít krásná hudba, atmosféra je provoněna modlitbami a všichni spolu zpívají novou píseň.
IV.
Dříve, než se ještě nakonec vrátíme k tématu dnešní neděle (zpívejte Hospodinu novou píseň, neboť podivuhodné věci učinil – podle Žalmu 98,1), zastavme se ještě u té knihy sedmkrát zapečetěné.
Postupně budou pečetě skutečně otevírány.  A vyvalí se různé pohromy. Až by se mohlo zdát, že by bylo lépe nechat  knihu zavřenou! Jenže  v knize Zjevení se nejedná o předpověď hrůz, které na svět přijdou a lidstvo nemine. To by bylo  znetvoření biblické zvěsti. Některé popisy například bitevní výzbroje odpovídají  skutečnostem tenkrát známým.  Kniha Zjevení je píseň o naději a zároveň  slovo do těžké doby. Slovo, které říká: to, co  se děje a co momentálně zakoušíte, to ještě není konec. Konec – to je až ten pohled díky otevřeným dveřím.To  janovské  vidění trůnu, bohoslužby, vnímání krásné atmosféry a písní, které oslavují vítězství Beránka. 
Ještě jednou zdůrazněme  – jde o pohled od konce. Znázornit to můžeme na jednom literárním příkladu: v jedné knize autor zachycuje bombardování Drážďan jako film pozpátku. A tak  ten děj vyzní nakonec úplně jinak, i my si jej můžeme představit, jak nad spáleným městem přeletí letadla pozpátku, vsajou  bomby, město vstává z mrtvých, muži a ženy jdou domů ke svým dětem, usedají spolu k večeři…
Spása světa v Kristu pak  není jen nějakou mlhavou představou  či zbožným přáním.  Je to zvěst o tom, že i to co se stalo, je Kristovou obětí objato a zachráněno. Církevní otcové prvních století  (např. Ireneus) tuto spásu popisovali jako obnovení všeho.  My si to zatím nedokážeme představit. Ale v knize Zjevení se na konci píše, že “ Bůh, bude s nimi,a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“  Žádná slza, která kdy skanula, není před  Bohem zapomenuta. Žádná bolest, žádné trápení. Smíme věřit, že to, co prožíváme na zemi nyní ( navzdory nedokonalostem, chybám, pádům, někdy špatným koncům), přece není marné a navždy ztracené.  Je to zachováno v dobré, čisté, prapůvodní  podobě.
V.
Těžko se mluví o věcech posledních, protože naše chápání bývá omezené. O těch posledních se dá  jen koktat nebo hovořit v obrazech a symbolech, tak jak jsme to četli v dnešním biblickém čtení. Ještě je nám ale dána další možnost, ke které nás vybízí téma dnešní neděle: zpívejte. V té nebeské scéně  všichni zpívali novou píseň.  Zpěv ( i hudba)  je veliký dar. Oslovuje nás uvnitř, pozvedá, obnovuje.   Hudba a zpěv při bohoslužbách si zaslouží velkou pozornost . Také stará píseň  může zaznít nově.    
Důležité je vědět, že krásný chvalozpěv již zní.  Nová  píseň zní tam, kde je  náš cíl a   kam se občas otevřou dveře již nyní. Chvalozpěv. A my jsme pozváni, každý z nás, abychom se také přidali k nebeskému chóru a zpívali sami za sebe a zároveň  propojeni s druhými. Vůbec nevadí, že třeba  nemám hudební sluch či hlas mi už hlas neslouží. Smím mít už nyní účast na velkých věcech na  konci.
Amen.

Pane, někdy je nám těžké věřit, že jsme v dobrých rukou… Děkujeme, že nám rozumíš. Ve  tvé ruce jsou naše dny.  Ty budoucí, i ty minulé, o nichž se zdá, že se s nimi nedá nic dělat.  Děkujeme, že  každá slza bude ošetřena.  Děkujeme za otevřené dveře před námi.. Spojuj nás do jednoho  chvalozpěvu, kterým bychom vyjádřili svou vděčnost za tvou spásu a měli účast na dobrých věcech před námi. Prosíme, nedopusť, aby naše srdce vyschlo a bylo neschopné úžasu, neschopné vnímat krásu.
Chceme vyznávat svou víru. Že dobro je silnější než zlo, láska je silnější než nenávist, pravda je silnější než lež a světlo je silnější než tma.

Otče náš….

Píseň: EZ 178  Krásná je modrá obloha